1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์

        - ปีการศึกษา 2554

        - ปีการศึกษา 2555

        - ปีการศึกษา 2556

        - ปีการศึกษา 2557

        - ปีการศึกษา 2558

  2. ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

       บทความวิชาการ 

         - บทความวิชาการปีการศึกษา 2555

         - บทความวิชาการปีการศึกษา 2556

         - บทความวิชาการปีการศึกษา 2557

  3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

         - งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

         - งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

  4. ประมวลภาพงานวิจัย

  5การติดตามผลการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์

      โดยผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

  6. ผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

         -  ผลงานวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น (แบบโพสเตอร์) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           และการเกษตร  พัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
           ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วันที่ 14 สิงหาคม 2558
           อาจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย       

          -  ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 
             สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก (สาขาประเทศไทย) วันที่ 8 ตุลาคม 2557
             ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ภายใต้หัวข้อประชุม
             เรื่อง “ไก่และไข่คืนความสุขให้กับใคร…ที่ห่วงใยสุขภาพ” อาจารย์อัจฉรา นิยมเดชา

         - เรื่อง ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่า pH
           ในทางเดินอาหารไก่เนื้อ

         - เรื่อง ผลของการเสริมใบเตยหอม (Pandanus amarylifolius Roxb)
            ในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นและคุณภาพไข่

  7. คู่มือการเขียนรายงานวิจัย

 

 

 

 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์