ฝ่ายวิชาการ

 

  •  งานทะเบียนและวัดผล
  •  งานหลักสูตรและการสอน
  •  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
  •  กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
  •  งานบริการวิชาการ
  •  งานธุรการฝ่าย

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์