โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินรายได้)

 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในต่างประเทศ  
 2. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ  
 3. ครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน  
 4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและทบทวนแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. โครงการสวนอนุรักษ์สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. โครงการค่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  
 3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

โครงการนโยบายมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. โครงการภูมิทัศน์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. โครงการฝึกสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ เขตอาราวา ประเทศอิราเอล รุ่นที่ 3  
 3. โครงการภูมิทัศน์สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 4. โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าป้าย รพ. กัลยานิวัฒนาการุณย์ และปลูกซ่อมพันธุ์ไม้ภายใน มนร.
 5. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอินทผลัมสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ชายแดนใต้  
 6. โครงการดอกไม้บานใน มนร.
 7. โครงการทำหมันสุนัขเพื่อลดประชากรในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 8. โครงการประกวดแพะ เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (Q-Net)
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ คณะเกษตรศาสตร์

 1. กิจกรรมพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน
 2. กิจกรรมการปลูกข้าวหอมกระดังงาและข้าวเหนียวดำไร่ในพื้นที่พรุบาเจาะ
 3. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อโคขุน
 4. กิจกรรมค่ายยุวเกษตร
 5. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาแปลงสาธิตปาล์มน้ำมันและยางพารา
 6. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 7. กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการเลี้ยงม้า
 8. กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการปลูกไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ดินทรายด้วยระบบน้ำหยด
 9. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อตลาดสุขภาพ
 10. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ smartfarm
 11. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคดนโลยีด้านการเลี้ยงแพะแกะ
 12. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 13. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์สู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 14. กิจกรรมเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
 15. กิจกรรมศึกษาการปลูกอินทผลัมทานผลสดในพื้นที่ดินทรายของจังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 1
 16. กิจกรรมสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์

โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. โครงการการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรโท-เอก
 3. โครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 4. โครงการจัดการความรู้ (KM)  
 5. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ/แหล่งฝึกปฏิบัติ 
 6. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 7. โครงการเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ
 9. โครงการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
 10. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 11. โครงการพิกุลเกมส์
 12. โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
 13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
 14. โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

โครงการบริการวิชาการ

 1. โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
 2. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 4. โครงการการสร้าางมูลค่าเพิ่มจากรังไหมเหลือใช้และน้ำผึ้งชันโรง
 5. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 6. โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดในระบบ smart fertigation ควบคุมผ่านมือถือ
 7. โครงการบริการวิชาการปลูกหญ้าเนเปียอิสราเอลด้วยระบบน้ำหยดในพื้นที่ดินทรายเพื่อเป็นอาหารสัตว์
 8. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์
 10. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

รับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ งานประกวดไกพื้นเมืองไทยสวยงาม ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 "ชิงถ้วยรางวัลนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์" ณ ลานจอดรถ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  นิยมเดชา 086-327-3769  สมัครผ่านระบบ Click!!!


Subcategories


 โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต  :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์