• จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน

  • เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

  • ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • มุ่งสู่อาเซียน

 

งานประกวดแพะ และประกวดไก่...มาแล้วจ้า

   

     งานประกวดแพะ                 งานประกวดไก่

 
 
 

          
  
ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

                    ปีการศึกษา 2562

                     

          

   

       การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร

        

                      ดาวน์โหลดใบสมัคร

                         

 
 


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์