• จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน

  • เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

  • ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • มุ่งสู่อาเซียน

 

                      ขอแสดงความยินดี

        

                         คลิกอ่านรายละเอียด

 

          
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
                    ปีการศึกษา 2562

                     

                     ลิกอ่านรายละเอียด

   

                        ขอแสดงความยินดี

           

                           คลิกอ่านรายละเอียด

 


 

 

Subcategories

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์