ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. กระบวนการขอซื้อครุภัณฑ์
  2. กระบวนการขออนุมัติซื้อ (ค่าวัสดุ, ค่าใช้สอย)
  3. กระบวนการควบคุมพัสดุ
  4. กระบวนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
  5. กระบวนการเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประกาศ


ราคากลาง


ข้อกำหนดขอบเขตของงาน 


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์