สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2561
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. กระบวนการขอซื้อครุภัณฑ์
 2. กระบวนการขออนุมัติซื้อ (ค่าวัสดุ, ค่าใช้สอย)
 3. กระบวนการควบคุมพัสดุ
 4. กระบวนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
 5. กระบวนการเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประกาศ


ราคากลาง


ข้อกำหนดขอบเขตของงาน 


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์