hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
แผนคณะเกษตรศาสตร์

 

รายงานผลดำเนินงาน

 1. รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผน

 1. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับทบทวน ปี 2563 - 2564 ) 
 2. รายงานผลประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
 3. รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 4. แผนบริหารความเสี่ยงของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
 5. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2562-2564
 6. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 
 7. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2560-2564
 8. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2560-2564
 9. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
 10. แผนปฏิบัติราชการคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 11. แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปฏิทินการจัดกิจกรรม
 1. ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
 2. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 3. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
 4. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม)
 5. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 6. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกันยายน 2560 
 7. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 8. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
 9. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 10. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มประมาณการมหาวิทยาลัยฯ  (ปรับปรุงแก้ไข ณ วันที่ 29 เมษายน 2563)  
 2. แบบฟอร์มเสนอโครงการมหาวิทยาลัยฯ (ปรับปรุงแก้ไข ณ วันที่ 29 เมษายน 2563)  
 3. แบบฟอร์มเสนอโครงการมหาวิทยาลัยฯ [ปรับปรุงวันที่ 2 เมษายน 2563]  
 4. แบบฟอร์มประมาณการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ [ปรับปรุงวันที่ 18 มีนาคม 2563]  
 5. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ [ปรับปรุงวันที่ 18 มีนาคม 2563]
 6. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 7. แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการและทำนุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 8. แบบฟอร์มเสนอโคงการเฉพาะกิจฯ และยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 9. แบบฟอร์มสรุปโครงการทำนุฯและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 10. แบบฟอร์มสรุปโครงการเฉพาะกิจฯและยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 11. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการเฉพาะกิจ) [ฉบับแก้ไข 21 พ.ค.62]
 12. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการนโยบาย) [ฉบับแก้ไข 21 พ.ค.62]
 13. แบบฟอร์มประมาณการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ [ฉบับแก้ไข 21 พ.ค.62]
 14. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 15. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
 16. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 17. แบบเสนอขอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผลผลิตบริการวิชาการและเฉพาะกิจ) 
 18. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 19. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผลผลิตโครงการเฉพาะกิจฯ) 
 20. แบบฟอร์มบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 21. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  
 22. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมโครงการ
 23. แบบฟอร์มเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง 9-11-2560)
 24. แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 25. แบบรายงานผลโครงการเฉพาะกิจ ประจำปี 2559
 26. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2559
 27. แบบฟอร์ม รายละเอียดเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 28. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 
 29. แบบประมาณการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
 30. ประมาณค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์
 31. รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 
manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์