1. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2562-2564 
 2. แบบเสนอขอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผลผลิตบริการวิชาการและเฉพาะกิจ) 
 3. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 
 4. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 5. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผลผลิตโครงการเฉพาะกิจฯ) 
 6. แบบฟอร์มบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 7. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม)
 8. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 9. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2560-2564
 10. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2560-2564
 11. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  
 12. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมโครงการ
 13. แบบฟอร์มเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง 9-11-2560)
 14. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกันยายน 2560 
 15. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 
 16. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 17. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
 18. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 19. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 20. แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 21. แบบรายงานผลโครงการเฉพาะกิจ ประจำปี 2559
 22. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2559
 23. แบบฟอร์ม รายละเอียดเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 24. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 
 25. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๒

 26. แผนปฏิบัติราชการคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 27. แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 28. รายงานความก้าวหน้าโครงการ

 29. แบบประมาณการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์

 30. ประมาณค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์