รายงานผลดำเนินงาน

 1. รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผน

 1. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2562-2564
 2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 
 3. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2560-2564
 4. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2560-2564
 5. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
 6. แผนปฏิบัติราชการคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 7. แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปฏิทินการจัดกิจกรรม
 1. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม)
 2. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 3. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกันยายน 2560 
 4. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 5. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
 6. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 7. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการและทำนุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. แบบฟอร์มเสนอโคงการเฉพาะกิจฯ และยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 3. แบบฟอร์มสรุปโครงการทำนุฯและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 4. แบบฟอร์มสรุปโครงการเฉพาะกิจฯและยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 5. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการเฉพาะกิจ) [ฉบับแก้ไข 21 พ.ค.62]
 6. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (โครงการนโยบาย) [ฉบับแก้ไข 21 พ.ค.62]
 7. แบบฟอร์มประมาณการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ [ฉบับแก้ไข 21 พ.ค.62]
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 9. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 11. แบบเสนอขอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผลผลิตบริการวิชาการและเฉพาะกิจ) 
 12. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 13. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผลผลิตโครงการเฉพาะกิจฯ) 
 14. แบบฟอร์มบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 15. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  
 16. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมโครงการ
 17. แบบฟอร์มเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง 9-11-2560)
 18. แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 19. แบบรายงานผลโครงการเฉพาะกิจ ประจำปี 2559
 20. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2559
 21. แบบฟอร์ม รายละเอียดเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 22. แบบเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 
 23. แบบประมาณการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
 24. ประมาณค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์
 25. รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์