1. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com