แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก

  1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  2. ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  3. ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์