หน้าหลัก

          -  ประวัติ

          -  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          -  โครงสร้างองค์กร

          -  คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่

                    -  คณะผู้บริหาร

                    -  อาจารย์

                    -  เจ้าหน้าที่

          -  สำนัก/ฝ่าย/กอง/ฟาร์ม

                    -  สำนักงานคณบดี

                    -  ฝ่ายวิชาการ

                    -  ฝ่ายนโยบายและแผน

                    -  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

          -  ศิษย์เก่า

          -  ติดต่อ

          -  การประเมินคุณภาพการศึกษา

                     -  ระดับหลักสูตร

                     -  ระดับคณะ 

          -  ข่าวไอที

          -  ข่าวทั่วไป

          -  ข่าวคณะ

          -  ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศผลสอบ

          -  ข่าวทุน/วิจัย

          -  ข่าวอบรม

          -  ข่าวกิจกรรม

                    -  กิจกรรมงานวันสถาปนา มนร.

                    -  กิจกรรมผู้บริหาร

                    -  กิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่

                    -  กิจกรรมนักศึกษา

                    -  ภาพกิจกรรม

           -  ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

           -  การจัดการความรู้ (KM)

           -  ระเบียบและข้อบังคับ มนร.

           -  วิดีโอข่าว

          -  ปริญญาตรี

                    -  หลักสูตรการศึกษา

                    -  ข้อมูลด้านการศึกษา

                    -  ค่าเรียนและค่าธรรมเนียม

      

          -  ข้อมูลข่าวสารบริการวิชาการ

          -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

                    -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

                    -  ประมวลภาพบริการวิชาการ

          -  คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์