รายงานผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 1. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล และงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 2. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านงานการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561
 4. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
 5. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2561
 6. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA408 คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 1. ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA408 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1. แบบบันทึกการพบนักศึกษา
 2. แบบบันทึกการให้คำแนะนำช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา
 3. แบบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
 4. แบบบันทึกผลการศึกษา
 5. แบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
 6. ปฏิทินการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา


แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน

 1. แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน

แบบฟอร์มทั่วไป

 1. ขั้นตอนการลงทะเบียน
 2. คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 3. แบบขอแก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์
 4. แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 5. แบบขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
 6. แบบขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อนติด F-Regarded-ไม่ครบตามแผน 
 7. แบบขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อนไม่ครบตามแผนการศึกษา
 8. แบบขอลงทะเบียนล่าช้าหลังกำหนด
 9. แบบขอลาพักการศึกษา-ขอกลับเข้าศึกษา
 10. แบบขอสำเร็จการศึกษา
 11. แบบขอเอกสารการศึกษา
 12. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประวัติส่วนตัว
 13. แบบคำร้องขอลาออก
 14. แบบคำร้องขอเลื่อนการสอบ
 15. แบบคำร้องทั่วไป
 16. แบบคำร้องแยกสาขา
 17. แบบตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
 18. แบบถอนวิชาเรียน
 19. แบบรายงานผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา
 20. แบบลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
 21. แบบลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22. แบบลาพักการศึกษาและขอกลับเข้าศึกษา
 23. ใบลานักศึกษา
 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์