ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

สภาพทั่วไปของฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน

1.  สภาพทั่วไป

สถานที่ตั้ง        :    เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน อ. เมือง จ.นราธิวาส 96000

จำนวนพื้นที่     :    143 ไร่

ขอบเขตที่ดิน     

ทิศเหนือ           :      ที่เอกชน

ทิศใต้               :      ที่เอกชน

ทิศตะวันตก       :     ทางหลวงชนบทหมายเลข

ทิศตะวันออก     :     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สภาพพื้นที่      :      พื้นที่ราบ

สภาพดิน         :      ชุดดินบ้านทอน สภาพดินเปรี้ยว  pH 4.5-5

2.  การพัฒนาทางกายภาพ

            ในปี 2554 คณะเกษตรศาสตร์เริ่มเข้ามาพัฒนาพื้นที่ฟาร์มคณะฯ โดยทำการปรับพื้นที่

และตัดถนนลักษณะดินบดอัด กว้างประมาณ 10 เมตรรอบพื้นที่ โดยมีประตูทางเข้าฟาร์มประตู

เดียว คือ ด้านหลังอาคารคณะวิทยาการจัดการการปรับพื้นที่ในระยะแรกพื้นที่ส่วนหนึ่งของฟาร์ม

ได้ทำการยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 ไร่ สิ่งปลูกสร้างในระยะแรกได้ทำการปลูก

สร้างอาคารชั่วคราว  จำนวน 20 หลัง และในปี 2555 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณใน

การก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ถาวรจำนวน 2 หลัง 

            ในปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้  กิจกรรมพัฒนาฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อพัฒนาฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนาฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจเชิงเกษตร  โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุงโรงเรือนที่ชำรุดให้สามารถใช้ประโยชน์แก่การเรียนการสอนได้ จำนวน 1 หลัง

จัดภูมิทัศน์ภายในฟาร์มให้สวยงามแก่ผู้พบเห็น จำนวน 1 จุด

แก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังภายในฟาร์ม พื้นที่ 50 ตารางเมตร

         

จัดทำป้ายนิเทศ จำนวน 2 ป้าย

ปรับปรุงถนนโดยโรยหินเกล็ดสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ จำนวน 30 เมตร

 ต่อเติมโรงเรือนสำหรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1หลัง

จัดหากากทะลายปาล์มเพื่อปรับปรุงดิน จำนวน 8 คันรถสิบล้อ

และเปลือกยาง จำนวน 2 คันรถสิบล้อ

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์