1. สภาพทั่วไปของฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์
  2. ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

       2.1   โรงปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ
       2.2   แปลงปลูกปาล์มน้ำมัน
       2.3   แปลงปลูกพืชไร้ดิน
       2.4   โรงเพาะเห็ด
       2.5   โรงเรือนไก่ไข่
       2.6   โรงเรือนไก่เนื้อ
       2.7   โรงเรือนโคเนื้อ
       2.8   คอกม้า
       2.9   แปลงนาข้าว

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์