1.  สภาพทั่วไปของฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

    2.  ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

         2.1 งานฟาร์มสัตวศาสตร์

             2.1.1  ฐานการเรียนรู้ผลิตโค

             2.1.2  ฐานการเรียนรู้ผลิตแพะ-แกะ

             2.1.3  ฐานการเรียนรู้ผลิตม้า             

             2.1.4  ฐานการเรียนรู้ผลิตไก่เนื้อ

             2.1.5  ฐานการเรียนรู้ผลิตไก่ไข่

             2.1.6  ฐานสุขภาพสัตว์และควบคุมโรค

             2.1.7  ฐานการเรียนรู้การผลิตสัตว์แบบผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา 

             2.1.8  ฐานการเรียนรู้ผลิตสัตว์น้ำ

             2.1.9  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์

         2.2  งานฟาร์มพืชศาสตร์

             2.2.1  ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ย

             2.2.2  ฐานการเรียนรู้การผลิตข้าว

             2.2.3  ฐานการรเียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมันและยางพารา

             2.2.4  ฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

             2.2.5  ฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ผล

             2.2.6  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชไร่

             2.2.7  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชสวน

             2.2.8  ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ด

             2.2.9  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผักและการปลูกพืชในโรงเรือน เขตบือราเปะ

             2.2.10  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผักและการปลูกพืชในโรงเรือน เขตโคกเขือ

             2.2.11  ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชผัก

             2.2.12  ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือน

             2.2.13  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

             2.2.14  ฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

             2.2.15  ฐานการเรียนรู้การจัดภูมิทัศน์

             2.2.16  ฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปลูกเลี้ยง

 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์