แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามภาระงาน 

 

งานวิเทศสัมพันธ์


 งานนโยบายและแผน
 
แผน
ปฏิทิน

แบบฟอร์ม


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Flowchart) ของบุคลากรสายสนับสนุน
 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี
 8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
 9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(1)
 10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(2)
 11. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

แบบสอบถาม

เอกสารเผยแพร่
 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
 

งานวิชาการ


งานสารสนเทศ

 
 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์