แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามภาระงาน 


งานประชาสัมพันธ์


งานวิเทศสัมพันธ์


 งานนโยบายและแผน
 
แผน
ปฏิทิน

แบบฟอร์ม


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Flowchart) ของบุคลากรสายสนับสนุน
 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี
 8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
 9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(1)
 10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(2)
 11. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

แบบสอบถาม

เอกสารเผยแพร่
 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
 

งานวิชาการ


งานสารสนเทศ

 
 
manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์