แบบสอบถาม

 
เอกสารเผยแพร่
 

 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 

  งานประกันคุณภาพการศึกษา
 

  งานแผน
 

  งานวิชาการ


  งานสารสนเทศ


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com