การจัดการความรู้

                    (Knowledge Management)

  
หัวข้อ ผู้เชี่ยวชาญ เอกสารประกอบการบรรยาย ภาพการจัดกิจกรรม
1. วิธีการใช้หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book) นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสดิ์

- Download

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

Click
2. การใช้งาน Kahoot นางสาวธีรกานต์ ผิวแก้ว

- Download

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

Click

1. ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Office Talk) 

   

อ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

Download

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

Click

2. การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

  

ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล,
น.ส.พิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์, 
น.ส.สุรัตนา  เทพแข

Download

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

Click

3.วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Google Form

  

น.ส.ดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

Download

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

Click

4. การตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Smartphone และ Internet ด้วย Kahoot

  

น.ส.ธีรกานต์  ผิวแก้ว

Download

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

Click

5. การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

  

นางสมศรี  วรพิพัฒน์กุล
น.ส.ประกายวรรณ วิเชียรรัตน์

Download

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

Click
- โครงการจัดการความรู้การเรียนการสอนและวิจัย ปีการศึกษา 2558 ผศ.ทวี  บุญภิรมย์  Download  
- เทคนิคการจดรายงานการประชุม อ.นุลอัฟฎา  สาและ Download  
- โครงการจัดการความรู้การเรียนการสอนและวิจัย ปีการศึกษา 2557 ผศ.ทวี  บุญภิรมย์ Download
 
 


 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์