hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
ติดปีก Thailand 4.0 ด้วย “การศึกษาแบบดิจิทัล”

     

ในอดีตการพัฒนาการศึกษาในชนบทเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับการศึกษาในเมืองนั้นเป็นไปได้ยากยิ่ง เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ที่ทำให้การพัฒนาการศึกษาในชนบทสามารถบรรลุผลได้ 

      หนึ่งในวิธีการพัฒนาการศึกษาในชนบท คือ การใช้สื่อ Virtual Learning ซึ่งเป็นการทำให้ครูผู้สอน สามารถสอนนักเรียนจากที่ใดก็ได้ในโลก ในขณะเดียวกันนักเรียนก็สามารถเรียนหนังสือจากที่ใดในโลกก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น Rural Virtual Academy (RVA) ในมลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นโรงเรียนเสมือนจริงของระบบโรงเรียนภาครัฐ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนและทำการศึกษาได้จากที่บ้าน เนื่องจากอาจมีเหตุผลส่วนบุคคลหรือข้อจำกัดของนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนในเมืองได้ ซึ่งดำเนินการโดยครูผู้สอนที่มีใบอนุญาต และมีจำนวนนักเรียนต่อครูผู้สอนเท่ากับในชั้นเรียนปกติ โดยการมีส่วนร่วมของระบบการศึกษาดังกล่าวจะประกอบไปด้วย โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดย RVA คือ โรงเรียนที่ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนผ่านระบบออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างนักเรียน โรงเรียน และครูผู้สอน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกันก็ได้

      การออกแบบหลักสูตรในลักษณะนี้ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนด้วย เช่น เมื่อจะต้องมีกิจกรรมทัศนศึกษาที่พานักเรียนชั้นประถมศึกษาของ RVA ไปทัศนศึกษายังสถานที่ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ จะต้องอาศัยผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลพากลุ่มนักเรียนในชุมชนไปยังสถานที่ดังกล่าว ดังนั้นการเรียนในหลักสูตร RVA นั้น ผู้ปกครองและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากกว่าในโรงเรียนปกติ

      ในปัจจุบัน ผู้ดูแลและผู้กำหนดนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนประเภท Virtual Learning หรือ Virtual School เพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้มีแนวโน้มว่าหลักสูตรประเภทนี้ดูจะน่าสนใจกว่าหลักสูตรการศึกษาในภาคปกติด้วยซ้ำไป ทั้งนี้เพราะนอกจากเด็กจะได้รับการศึกษาและการดูแลจากโรงเรียนแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ยังมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยในด้านวิชาการเด็กกลุ่มนี้จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการเรียนในห้องเรียนปกติ โรงเรียนในชนบทหลายโรงเรียนอาจจะขาดแคลนครูผู้สอนในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังขาดแนวทางการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ ที่กล่าวมา ซึ่งการนำ Virtual Learning มาใช้งานจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ตัวอย่างเช่น โรงเรียนในเขต Itacha ซึ่งเป็นพื้นห่างไกลของมลรัฐนิวยอร์ค ในสหรัฐอเมริกา ที่ได้นำ Virtual Learning มาแก้ปัญหาในชั้นเรียนภาษาสเปน และเคมี นอกจากนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาทักษะในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือต่างๆ ได้มีการริเริ่มโครงการให้เกิดขึ้นโดยอาจารย์สองคนจากมหาวิทยาลัย Vanderbilt ภายใต้ชื่อ Aspiranaut ที่ได้สร้างการพัฒนาทักษะการทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ชนบทห่างไกล จากการสอนของศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโดยตรง ด้วยระบบ Video conference

      นอกจากการพัฒนานักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลแล้ว การพัฒนาศักยภาพครู ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นกัน หลายครั้งครูผู้สอนปฏิเสธการไปสอนในพื้นที่ชนบทห่างไกล เพราะเกรงว่าจะทำให้ตนเองสูญเสียโอกาสการพัฒนาตนเอง แต่ในประเทศสเปนได้มีการจัดตั้ง Virtual community of practice (VCoP) ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างครูผู้สอนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์การสอนระหว่างกัน โดยในอดีตที่ผ่านมาครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลจะรู้สึกโดดเดี่ยว ด้วยข้อจำกัดเรื่องการเดินทางและสภาพพื้นที่ แต่เมื่อสามารถเชื่อมโยงครูกลุ่มนี้เข้าด้วยกัน จึงทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการนำเอา Virtual Learning มาใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับครูผู้สอนอีกทางหนึ่ง เช่น การฝึกอบรมครูผู้สอนในเขตพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น ทำให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำระหว่างครูผู้สอนในชนบทกับครูผู้สอนในเมืองได้อย่างมาก

      

      นโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลไม่ใช่เพียงแค่การ “มีเทคโนโลยี” เพียงเท่านั้น แต่เป็นนโยบายการ “ใช้เทคโนโลยี” อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการเรียนการสอนด้วยคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกับนักเรียนในเมือง โดยจะต้องมีมุมมองที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนในบริบทใหม่ การใช้เทคโนโลยีสำหรับการกระจายการศึกษาไปสู่ชนบทห่างไกล การสร้างการเชื่อมโยงระหว่างครูผู้สอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเราสามารถพัฒนาภาคการศึกษาให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ก็จะเป็นต้นน้ำที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ อีกมากมาย และยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในทุกๆมิติได้อย่างดีที่สุด

      อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยของเราจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Virtual Learning เข้ากับระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น เรามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือในแนวทาง”ประชารัฐ” ที่รัฐบาลได้วางรูปแบบที่เหมาะสมไว้แล้ว และที่สำคัญยิ่งคือโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมูบ้าน ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ จะต้องประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเสียก่อน ความหวังที่ประเทศไทยจะบรรลุถึงเป้าหมาย “ประเทศอันชาญฉลาด Thailand 4.0” ซึ่งไร้ความเหลื่อมล้ำของสังคม ก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน!!!

3 ตุลาคม 2559 20:30

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช.


ที่มา : https://www.it24hrs.com/2016/virtual-learning-thailand-4-0-education/


manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์