ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
 3. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๘
 5. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๘
 6. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7. สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
 8. การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 9. การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘
 10. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
 11. การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
 12. ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๔๘
 13. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๘
 14. การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๙
 15. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๙
 16. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 17. ธรรมนูญองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.๒๕๔๙
 18. การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
 19. วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 20. การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๐
 21. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
 22. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐
 23. การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 24. การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๐
 25. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑
 26. คณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนักวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๑
 27. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๑
 28. การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
 29. การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
 30. จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 31. การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 32. การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๑
 33. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 34. การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
 35. ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓
 36. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
 37. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
 38. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔ 
 39. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
 40. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕ 
 41. การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง 
 42. การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง
 43. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
 44. การลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
 45. การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 46. การลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
 47. การลาออกจากราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
 48. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖
 49. การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๗
 50. การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๗
 51. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗
 52. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๗
 53. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 54. การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษา
 55. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
 56. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
 57. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
 58. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์