ระเบียบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. กองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๘
 2. กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘
 3. กองทุนพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. การบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
 5. กองทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
 6. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับปรับปรุง)
 7. กองบริหารการเงินในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๔๙
 8. เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๐
 10. การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 11. การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๐
 12. ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 13. การแต่งกายของผู้เข้าพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๑
 14. การจ่ายเงินค่าตอบแทนแหล่งฝึก และอาจารย์พิเศษ ในแหล่งฝึก ภาคปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๑
 15. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๒
 16. เครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง)
 17. ค่าตอบแทนการประชุมและค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓
 18. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรการเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
 19. หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
 20. คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๓
 21. ผู้บริหารกิตติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 22. บุคลากรสายสอนและวิจัยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๕
 23. ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 24. ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๖
 25. การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖
 26. การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๕๖
 27. การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปงบบุคลากรเพื่อบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
 28. การจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๗
 29. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๗
 30. ค่าตอบแทนการประชุมและค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๗
 31. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักงาน พ.ศ.๒๕๕๗
 32. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์