hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
ระเบียบ มนร.

 

ระเบียบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2548

2. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548

3. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ พ.ศ. 2548

4. ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

5. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. 2548

6. ระเบียบ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง)

7. ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารการเงินในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2549

8. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากร พ.ศ. 2550

9. ระเบียบ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

10. ระเบียบ ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550

11. ระเบียบ ว่าด้วย ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2551

12. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแหล่งฝึก และอาจารย์พิเศษในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2551

13. ระเบียบ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัยสถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552

14. ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง)

15. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประชุม และค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553

16. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรการเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

17. ระเบียบ ว่าด้วย หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553

18. ระเบียบ ว่าด้วย คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก พ.ศ. 2553

19. ระเบียบ ว่าด้วย ผู้บริหารกิตติคุณ พ.ศ. 2555

20. ระเบียบ ว่าด้วย บุคลากรสายสอนและวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2555

21. ระเบียบ ว่าด้วย ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2556

22. ระเบียบ ว่าด้วย ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2556

23. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2556

24. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกาาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2556

25. ระเบียบ ว่าด้วย การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบบุคลากรเพื่อบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557

26. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2557

27. ระเบียบ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัยสถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

28. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประชุมและค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

29. ระเบียบ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน พ.ศ.2557

30. ระเบียบ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี พ.ศ. 2557

31. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558

32. ระเบียบ ว่าด้วย การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2560

33. ระเบียบ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

34. ระเบียบ ว่าด้วย เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560

35. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแพทย์และทันตแพทย์ พ.ศ.2560

36. ระเบียบ ว่าด้วย อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

37. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ และการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ. 2560

38. ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก พ.ศ. 2561

39. ระเบียบ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2561

40. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประชุม และค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562


#Update มิถุนายน 2563

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์