ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์