วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายเพาะต้นกล้าจำปีสิรินธร เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ฝึกความรับผิดชอบ การมีสัมมาคารวะ และผูกพันน้องพี่ คลิกดูภาพ Album 289

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์