คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น  ทั้งนี้ได้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และมีนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเรียนรู้ทั้งสิ้น 612 คน

      คลิกดูภาพกิจกรรม

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์