ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมเพาะกล้าจำปีสิรินธรต้นใหม่ เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ฝึกความรับผิดชอบ การมีสัมมาคารวะ และผูกพันน้องพี่ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 

      คลิกดูภาพกิจกรรม

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์