วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 5 รอบคุณครูแนะแนว เนื่องจากการประเมินผลโครงการที่จัดในรอบปีที่ผ่านมา และการสอบถามนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่ได้รับคำแนะนำจากคุณครูแนะแนวที่โรงเรียน ดังนั้นในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้ ปรับโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเพิ่มกิจกรรม สำหรับคุณครูแนะแนวขึ้น เพื่อให้คุณครูแนะแนว มีความรู้ ความเข้าใจว่า หากนักเรียนมาเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์แล้ว เขาเหล่านั้นจะได้เรียนอะไรบ้าง เรียนอย่างไร มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนอะไรบ้าง ที่สำคัญคือเรียนจบแล้ว เขาสามารถจะนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพใดได้บ้าง ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูสามารถแนะแนวนักศึกษาเกี่ยวกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้ให้คุณครูตลอด 2 วัน นี้ ซึ่งประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง เกษตรพันธุ์ใหม่...เกษตรนวัตวิถี การรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ การเยี่ยมชมหอประวัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การชมการสาธิตกิจกรรมในห้องปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การศึกษากายวิภาคของสัตว์ปีก กายวิภาคของปลา การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำเชื้อโค การศึกษาโรคและแมลงศัตรูพืช และการใช้ประโยชน์จากพันธุวิศวกรรมในทางการเกษตร อีกทั้งการเยี่ยมชมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ ณ ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฟาร์มม้า ฟาร์มแพะ ฟาร์มโคเนื้อ และฟาร์มไก่ไข่และไก่เนื้อ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีคุณครูแนะแนวจากโรงเรียน ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา  เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 28 คน คลิกดูภาพ Album 281

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์