วันที่ 25 ก.ค.62 นายวสันต์ พลาศัย ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงรายละเอียดการรับข้อเสนอทุนวิจัย ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ LA310 คลิกดูภาพ Album 279

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์