วันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จาก Faculty of Agriculture Universitas Bengkulu (UNIB) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 7 ท่าน และร่วมพูดคุยเพื่อกำหนด Memorandum of Agreement (MOA) ในการสร้างกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการร่วมทำวิจัยระหว่างอาจารย์ ณ ห้องประชุม LA310 อาคารศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คลิกดูภาพ Album 319

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์