วันที่ 13 กันยายน 2562 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุม LA310 คณะเกษตรศาสตร์ อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานการประชุม  และผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  กมลเปรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และคณาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย คลิกดูภาพ Album 285

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์