วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ดังนี้ 1. อ.ดร.ยรรยง  สุรัตน์  2. ผศ.ดร.ทิพยวรรณ  นิลทยา  และ ผศ.มงคล  คงเสน คลิกดูภาพ Album 284

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์