วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี  2. ผศ.ดร.ยุพาวรรณ  ศรีสวัสดิ์  3. ดร.พรรณเพ็ญ  พลาศัย คลิกดูภาพ Album 258

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์