นราธิวาส - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.นราธิวาส ส่งเสริมปลูกข้าวหอมกระดังงาในพื้นที่ หวังสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวนา 

            วันนี้ (27 มี.ค.) ที่บริเวณฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.รสคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ดร.สุวิทย์ พูนศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตลอดจนอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวหอมกระดังงา ลิ้มรสชาติข้าวหอมกระดังงา โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงแขกเก็บข้าวกับแกะ และร่วมรับประทานข้าวสวยที่เป็นข้าวหอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ จ.นราธิวาส

            กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ธ.ก.ส. ที่ต้องการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาที่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ จ.นราธิวาส โดยต้องการส่งเสริมให้มีการปลูกในทุกพื้นที่เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรเนื่องจากเป็นข้าวที่มีมูลค่า และมีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นที่ต้องการของท้องตลาด อีกทั้งการส่งเสริมปลูกในมหาวิทยาลัยจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในทุกคณะได้เรียนรู้ และสัมผัสการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว สร้างโอกาสในการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง

            นอกจากนี้ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลุกข้าวหอมกระดังงาแบบนาประณีตในพื้นที่ที่เคยเป็นป่าเสม็ดแก่เกษตรกรชาวนา เกษตรกรในเครือข่ายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวโดยใช้แกะเป็นเครื่องมือ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และควรอนุรักษ์ต่อไป

           อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในการเกี่ยวข้าว ตามกิจกรรมเกี่ยวข้าวหอมกระดังงา ลิ้มรสชาติข้าวหอมกระดังงา ในวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน นักศึกษาร่วมกันใช้แกะในการเกี่ยวข้าว ซึ่งบางรายเพิ่งเคยใช้แกะในการเกี่ยวข้าวเป็นครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้น และอยากเรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวด้วยแกะไว้เพื่อสอนลูกหลานต่อไป

ที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000031110&Html=1&#Vote

 


ข่าวมติชน
มนร. หนุนนักศึกษา ปลูกข้าวในรั้วมหาลัย บูมพันธุ์พื้นเมืองนราธิวาส

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14264


สมาคมโรงสีข้าวไทย ข่าวประจำวันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560
มนร.ร่วมกับ ธกส. ส่งเสริมปลูกข้าวหอมกระดังงาสู่ข้าวพื้นเมืองนราธิวาส

 

                                                                                                                  

อ่านรายละเอียด คลิก!!!

ที่มา : http://thairicemillers.com/images/stories/2560/News/March2017/28%20march%202560(1).pdf


ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
นราธิวาสหนุนปลูกข้าวหอมกระดังงา พันธุ์พื้นเมืองตลาดต้องการ

วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ.2560 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9620 

 

อ่านรายละเอียด คลิก!!! 
ที่มา : http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNVE14TURNMk1BPT0%3D&sectionid=TURNeE13PT0%3D&day=TWpBeE55MHdNeTB6TVE9PQ%3D%3D

 


เทคโนโลยีชาวบ้าน  
นราธิวาส หนุนปลูกข้าวหอมกระดังงา ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตลาดต้องการ

วันที่ 30 มีนาคม 2560
 

อ่านรายละเอียด คลิก!!! 
ที่มา : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_15479


คลิกเพื่อดูภาพ Album 152


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์