1. กิจกรรมผู้บริหาร
  2. กิจกรรมอาจารย์
  3. กิจกรรมนักศึกษา
  4. กิจกรรมงานวันสถาปนา มนร.

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์