1. โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์
    หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"

         -  รายละเอียดโครงการ

         -  แบบฟอร์มส่งตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะ-แกะ"

  1. โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์
    หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน.    

         -  รายละเอียดโครงการ

         -  แบบฟอร์มส่งตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะ-แกะ"


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์