-  ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ปฏิทินแผนการรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

         -  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 ประเภทการรับ Portfolio)

      คณะเกษตรศาสตร์จะดำเนินการปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 2559 - 2 ส.ค. 2559 

      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559

      ให้นักศึกษาลงทะเบียนปรับพื้นฐานในวันที่ 31 ก.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.
      ณ คณะเกษตรศาสตร์ (ชั้น 3 อาคารศิลปศาสตร์)

      (ตลอดกิจกรรม ในวันที่ 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2559 ให้นักศึกษาค้างคืนที่มหาวิทยาลัย)

      สิ่งที่ต้องนำมา

       -  เงินค่าอาหาร 3 มื้อ จำนวน 200 บาท

       -  ชุดเครื่องนอน (ที่นอน/หมอน/ผ้าห่ม)

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์