โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 

 1. รายละเอียดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร  
 2. ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร   

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร

       ระดับประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษา

 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 12

 1. รายละเอียดโครงการ
 2. ใบตอบรับเข้าร่วมการแขง่ขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ครั้งที่ 12

 • ขอเชิญ เข้าร่วมค่ายยุวเกษตร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     

       -  รายละเอียดโครงการยุวเกษตร รุ่นที่ 1

       -  กำหนดการโครงการยุวเกษตร  รุ่นที่ 1

       -  ใบสมัครค่ายยุวเกษตร

  

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร

ระดับประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษา

ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 11

 1. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เกษตรระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ อุดมศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 11

 2. ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร


โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
                   ระดับมัธยมต้น และ มัธยมปลาย
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 10

 1. ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  ครั้งที่ 10

 2. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรระดับมัธยมต้น 
  และ มัธยมปลาย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 10


 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์