โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต  :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


                              
อาจารย์ศิราณี  วงศ์กระจ่าง นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้แนวคิด "บริการวิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกร" ณ บ้านโคกเคียน  บ้านบูเกะสูดอ และการยางเกษตรสวนยาง  จังหวัดนราธิวาส
                              
 
การอบรมบริการวิชาการเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนแก่เครือข่ายศปก. กลุ่มเกษตรกรบ้านแกแม บ้านโคกยามู ชุมชนสงชลา สุไหงบาลา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป วันที่ 27 เมษายน 2560  คลิกเพื่อดูภาพ Album 160

                             
 
การบริการวิชาชีพการจัดดอกไม้ในงานภูมิทัศน์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 12/2560  แก่กลุ่มเกษตรกรจาก อบต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ. นราธิวาส วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกเพื่อดูภาพ Album 135
 

                             

การบริการวิชาการอาหารอัดก้อนคุณภาพดี ในงานวันสถาปานามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกเพื่อดูภาพ Album 163


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์