1. 20 มีนาคม 2561 บริการวิชาการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกเคียน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกเคียน 
 2. 25 มกราคม 2561 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน ณ โรเงรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมวากิวให้แก่สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไอบือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
  โดยอาจารย์ ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล
 4. อบรมเกษตรกร  บ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  
 5. อบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ทหารค่ายกัลยานิวัฒนา  
 6. อบรมเกษตรกร  บ้านโคกเคียน ต.โคกเคียน  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  
 7. อบรมเกษตรกร  บ้านลาลู ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 
 8. อบรมเกษตรกร  บ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส  
 9. อบรมเกษตรกร  ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส  
 10. อบรมเกษตรกรปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า เขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 และ 2  
 11. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพสัตว์
 12. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ย  
 13. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดดอกไม้เพื่องานภูมิทัศน์  
 14. โครงการเยาวชนไทยหัวใจเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์