ปฏิทินโครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

            ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

 

            ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

                              จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

            ผลผลิต  :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

 

            ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์