• จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน

  • เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

  • ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • มุ่งสู่อาเซียน


      ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่

                 

                            Click   

          
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
                    ปีการศึกษา2561

                     

                     ลิกอ่านรายละเอียด

    ขอเชิญร่วมประกวดแพะพันธุ์พื้นเมือง
   และพันธุ์ลูกผสม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

           

                       คลิกอ่านรายละเอียด

                 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์