• จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน

  • เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

  • ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • มุ่งสู่อาเซียน

           รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

                      รอบที่ 1 ประเภทการรับ Portfolio    

                 อ่านรายละเอียด Click

 

  

                                        

                  ห้องเรียนเสมือนจริง

                      Virsual Classroom

           

                               Click!!!

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com