• จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน

  • เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

  • ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • มุ่งสู่อาเซียน

 

          ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่   

        

                   คลิกอ่านรายละเอียด

          
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
                    ปีการศึกษา2561

                     

                     ลิกอ่านรายละเอียด

   

          การปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

           

    
      

  

 
 
 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์