ปฏิทินการจัดกิจกรรม

1. ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2563
2. ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2563
3. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
5. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม)
6. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
7. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกันยายน 2560 
8. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
9. ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
10.ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
11.ปฏิทินการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close