logo ita  logo nacc ita  PNU Logo Smaller

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

           

 ข้อ 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

01 โครงสร้าง          - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน          
          - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
02  ข้อมูลผู้บริหาร          - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
          - ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
03  อำนาจหน้าที่          - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน          - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น แผนยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
05  ข้อมูลการติดต่อ          แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
          - ที่อยู่หน่วยงาน
          - หมายเลขโทรศัพท์
          - หมายเลขโทรสาร
          - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
          - แผนที่ตั้งหน่วยงาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง          - แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
07 ข่าวประชาสัมพันธ์          - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
08  Q&A          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
          - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
09  Social Network          - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
          - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี          - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งาน ประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
          - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี          - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น  ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ          - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ          - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
17E-Service          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ          - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563
22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ          - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน          - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
          - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
          - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี          - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
          - เป็นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้รับบริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
          - เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          - แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
          - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 หรือ เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
          - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
          - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี          - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
31ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
          - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร          - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
          - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
          - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี          - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสีียง กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
          - เป็นกิจกรรมหรือดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต          - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน          - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2562
          - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
          - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน          - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

 

 

088-788-4457
agri@pnu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
xvideos2 xnxx

xnxxx hd

xnxx
hot school girl pakistani xvideo arabe new porn tube">arabe new porn tube hotoneporn xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies redtube Free sex download xhamster xvideos yerinde akü değişimi xvideos indonesian porn çekici indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie pornburst Hot sex movies hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube freexxxvideostube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net sex full movies hindi dubbed tube8 indian porn">indian porn xxxsexwatch bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips fullteenporno xnxx Free sex fuck fullxxxpornvid xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
xnxx xvideos http://nesaporns.xyz
xvideos best porn
xxx hd bf movies