Tuesday, 10 August 2021 06:43

6 ส.ค. 2564 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

Rate this item
(0 votes)

  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom  โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

1. ผศ.ดร.ถาวร  จันทโชติ   ประธาน

2. ผศ.ดร.สาลูมา  สมานหมาน  กรรมการ

3. น.ส.นูรีมัน  ดอเลาะ       เลขานุการ

4. น.ส.รุสมา  ดอเลาะ      ผู้ช่วยเลขานุการ

Read 31 times Last modified on Tuesday, 10 August 2021 06:47
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close