Print this page
Monday, 22 February 2021 03:36

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริต

Rate this item
(0 votes)

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกันลงนามประเกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนการสร้างองค์กรโปร่งใส และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


 

Read 19 times Last modified on Monday, 22 February 2021 03:39