Wednesday, 13 January 2021 01:52

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณบดีได้ให้โอวาส แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง ณ โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ คณะเกษตรศาสตร์

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณบดีได้ให้โอวาส แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง หมู่4 หมู่8 หมู่9 ต.โคกเคียน ณ โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ คณะเกษตรศาสตร์

 

Read 70 times Last modified on Wednesday, 13 January 2021 02:03
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close