Wednesday, 13 January 2021 01:43

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี  คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ประชุมผ่าน Google meet) และนายประเสริฐ  เผือกสม  ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม LA310 คณะเกษตรศาสตร์

 

Read 55 times Last modified on Wednesday, 13 January 2021 02:42
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close