เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(1)

10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(2)

11. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าClose