การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 054/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  icon new

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 018/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 093/2562 (แก้ไข) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร และเกณฑ์  CUPT-QA ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

- ปีการศึกษา 2563  icon new

- ปีการศึกษา 2562

- ปีการศึกษา 2561

- ปีการศึกษา 2560

- ปีการศึกษา 2559

- ปีการศึกษา 2558

- ปีการศึกษา 2557

Close