งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

ปฏิทินโครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               - ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

               - ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิทินโครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

               -  ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

               -  ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

               -  ผลผลิต   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

               -  ผลผลิต   ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563

            

 ลำดับ โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อที่ได้มาตรฐาน
3904.57
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อที่ได้มาตรฐาน180
3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะนมที่ได้มาตรฐาน
90
4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่เบตงที่ได้มาตรฐาน
90
5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค180
6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ90
7โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะ45
8โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง45
9โครงการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 151704.05
10โครงการการประกวดแพะ เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 152004.09
11กิจกรรมอบรมบริการวิชาการให้กับเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนราธิวาส2524.16
12กิจกรรมอบรมบริการวิชาการให้กับเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนราธิวาส โครงการ “การพัฒนาการเลี้ยง และการตลาดโคเนื้อ”2104.04
13กิจกรรมอบรมบริการวิชาการให้กับเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนราธิวาส โครงการ “การพัฒนาผลผลิต และการตลาดปาล์มน้ำมัน”1414.07
รวม2,0834.16

       

 

 ภาพบริการวิชาการ

Close