การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564


TCAS 2564

1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.  จบสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

หรือเทียบเท่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

       มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 1.75

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

 -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 1.75

1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกสาย /ทุกแผนการเรียน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 1.75

1. ใบสมัคร (โดยพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)   1  ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  2  รูป

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1  ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  1  ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  1  ฉบับ

6. หนังสือรับรองความประพฤติ  1  ฉบับ

7. Portfolio (เฉพาะสมัครรอบที่ 1 รอบ Portfolio  )

8. ค่าสมัคร  200  บาท

 - 9,000 บาท ต่อเทอม ตลอด 4 ปี 


 

 - สมัครด้วยตนเองที่ คณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 - สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admission.pnu.ac.th/

 

 

 - ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   โทร. 088-788-4457

 

 
Close