หลักสูตรที่เปิดสอน

                              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ชื่อหลักสูตร

               ภาษาไทย                         :         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

               ภาษาอังกฤษ                  :         Bachelor of Science Program in Agriculture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ภาษาไทย                         :         ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

                                                                  ชื่อย่อ   :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

               ภาษาอังกฤษ                  :         ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Agriculture)

                                                                  ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Agriculture)

วิชาเอก

              1. พืชศาสตร์  (Plant Science)

              2. สัตวศาสตร์  (Animal Science)                                                   

              3. ประมง (Fisheries)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร


              - จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 140 - 142 หน่วยกิต


ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)


          เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 จะต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

          1. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม

          2. มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญทักษะการปฏิบัติงานด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง

          3. มีทักษะการคิด การวางแผน และการเรียนรู้ด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

          4. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

          5. มีทักษะการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้


                    รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564


 -  รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 


แผนการเรียน

1. พืชศาสตร์  (Plant Science)

2. สัตวศาสตร์  (Animal Science)   

3. ประมง  (Fisheries)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการเกษตร

2. นักวิชาการสัตวบาล

3. นักวิชาการประมง

4. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

5. นักวิทยาศาสตร์การเกษตร

6. วิทยากรทางการเกษตร

7. นักวิจัย

8. เกษตรอัจริยะ

9. ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในภาคการเกษตรทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมระหว่างเรียน

1. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน

2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยของ

3. สถาบัน 3 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ทัศนศึกษาดูงาน

4. กิจกรรมพิกุลเกมส์ (กีฬาสีมหาวิทยาลัย)

5. กิจกรรมค่ายยุวเกษตร

6. กิจกรรมค่ายต่างประเทศ

7. กิจกรรมร่วมกับสังคม

8. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานต่างประเทศ

9. ฝึกสหกิจต่างประเทศ

10. การบ่มเพาะให้เป็น young smart farmer

ทุนการศึกษา

1. ทุนจากเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ

2. ทุนเกษตรเรียนดี 2 ทุน/ปี

3. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

4. หอพักนักศึกษา

5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

ชื่อหลักสูตร

               ภาษาไทย                         :         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

                                                                 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

                                                                 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

               ภาษาอังกฤษ                  :         Master of Science in Agriculture Technology and Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ภาษาไทย                         :         ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร)

                                                                  ชื่อย่อ   :  วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร)

               ภาษาอังกฤษ                  :         ชื่อเต็ม  :  Master of Science (Agricultural Technology and Innovation)

                                                                  ชื่อย่อ   :  M.Sc. (Agricultural Technology and Innovation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

              - จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)

 

          เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 จะต้องมีคุณลักษณะ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ดังนี้

          1. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการทำงาน ตระหนักถึงผลกระทบของการเกษตรต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม

          2. รู้และเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีสำคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

          3. วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อการแก้ปัญหาทางการเกษตร

                    3.1 นักวิชาการที่สามารถวิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาทางเกษตร

                    3.2 ผู้ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการประกอบการเกษตร

          4. ประยุกต์ความรู้จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู้ ความเข้าใจ สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

                    4.1 นักวิชาการที่สามารถประยุกต์ความรู้จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู้ ความเข้าใจ สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตร

                    4.2 ผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ความรู้จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู้ ความเข้าใจ สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อใช้ในการประกอบการทางการเกษตร

          5. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

 

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

 

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

กลุ่มวิชาการ

     1. อาจารย์

     2. นักวิจัย

     3. นักวิชาการเกษตร

     4. นักวิชาการสัตวบาล

     5. นักส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มวิชาการผู้ประกอบการ

     1. ผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

     2. นักบริหารในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

     3. เกษตรอัจริยะ หรือประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

 

 

088-788-4457
agri@pnu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
xvideos2 xnxx

xnxxx hd

xnxx
hot school girl pakistani xvideo arabe new porn tube">arabe new porn tube hotoneporn xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies redtube Free sex download xhamster xvideos yerinde akü değişimi xvideos indonesian porn çekici indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie pornburst Hot sex movies hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube freexxxvideostube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net sex full movies hindi dubbed tube8 indian porn">indian porn xxxsexwatch bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips fullteenporno xnxx Free sex fuck fullxxxpornvid xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
xnxx xvideos http://nesaporns.xyz
xvideos best porn
xxx hd bf movies