งานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

Eu vel reque eripuit sanctus. Mei ei erant soleat percipitur. Eam ipsum feugait eu, nec vero verear aliquid ex eripuit sanctus.

1  ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ย

2  ฐานการเรียนรู้การผลิตข้าว

3  ฐานการรเียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมันและยางพารา

4  ฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

5  ฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ผล

6  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชไร่

7  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชสวน

8  ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ด

9  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผักและการปลูกพืชในโรงเรือน เขตบือราเปะ

10  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผักและการปลูกพืชในโรงเรือน เขตโคกเขือ

11  ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชผัก

12  ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือน

13  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

14  ฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

2.2.15  ฐานการเรียนรู้การจัดภูมิทัศน์

2.2.16  ฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปลูกเลี้ยง

1  ฐานการเรียนรู้ผลิตโค

 2  ฐานการเรียนรู้ผลิตแพะ-แกะ

3  ฐานการเรียนรู้ผลิตม้า             

4  ฐานการเรียนรู้ผลิตไก่เนื้อ

5  ฐานการเรียนรู้ผลิตไก่ไข่

6  ฐานสุขภาพสัตว์และควบคุมโรค

7  ฐานการเรียนรู้การผลิตสัตว์แบบผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา 

8  ฐานการเรียนรู้ผลิตสัตว์น้ำ

9  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์

Close